Med hvad så med varelageret - det er da ikke med i prisen, vel?

Depositphotos_1289753_xl-2015.jpg

Langt de fleste virksomhedsejere har rigtig godt styr på resultatopgørelsen. Til gengæld kniber det nogle gange med balancen (altså den i regnskabet).

Det har ikke den store betydning i den fortsatte drift hvor ejeren skal beholde virksomheden. Men det kan godt være med til at skabe forvirring og uklarhed i en salgssituation hvor selskabet - og dermed balancen - skal overtages af en køber.

Denne artikel handler ikke om værdisætning af virksomheden. Det er en selvstændig og kompleks øvelse som vi har skrevet en del artikler omkring. Denne artikel handler om at forstå sammenhængen imellem - og forskellen på - virksomhedens værdi og det beløb der ender på sælgers bankbog.

Når en virksomhed sælges så spiller sammensætningen af balancen en meget stor rolle. Både i værdisætningen og i særdeleshed i den del af værdien som sælger kan forvente lander i holdingselskabet. Billedlig talt er virksomheden en maskine. Maskinen har en værdi der primært hænger sammen med den omsætning og indtjening maskinen kan generere i fremtiden.

Værdien af det samlede selskab – uafhængigt af om selskabet er finansieret af egenkapital eller fremmedkapital – kaldes også entreprise value, og for at finde værdien af egenkapitalen må man så fratrække den rentebærende gæld.

I praksis korrigeres det provenu, som en sælger af et selskab modtager for aktierne, for ovenstående, således at eksempelvis et betydeligt banklån reducerer provenuet. Omvendt er det med frie likvider.

Mange virksomhedsejere overraskes over dette, eftersom det forventes, at køber med overtagelsen af selskabet også overtager den gæld, der er i selskabet. Men korrektionen for nettorentebærende gæld er helt rimelig. For det første vil prisen mange gange være baseret på selskabets driftsindtjening, enten EBIT (resultat før renter) eller EBITDA (resultat før afskrivninger), og dermed er der ikke taget hensyn til, hvordan selskabet er finansieret.

Men for nogle sælgere starter forvirringen langt tidligere. Vi oplever ofte at sælger ikke har et opdateret og realistisk billede af selskabets balance. Lån ydet af holdingselskabet indgår mentalt som egenkapital og den fulde værdi af varelageret - uagtet der er leverandørgæld - forventes tillagt salgsprisen.

Vi skal undgå at sælger bliver negativt overrasket sent i en salgsproces. Derfor fokuserer vi, allerhelst sammen med sælgers revisor, på en tidlig gennemgang af selskabets balance. Herunder en gennemgang af hvor stor en del af virksomhedens værdi sælger står tilbage med efter et gennemført salg.